گونه های صداها

(فرق صداها)

Types of Sound

(Different Types of Sound)

گونه های صدا چیست و چه فرق هایی با یکدیگر دارند؟

:صداهایی که شنیده می شوند با توجه به ویژگی های صدا دارای گونه هایی که با یکدیگر فرق هایی دارند

 .صدای موجودات گوناگون با هم فرق دارد – *

 

هر چه در جهان وجود دارد، وقتی به لرزش در می آید، صدای خود را دارد و برای همین صداها با یکدیگر

:فرق دارند. مانند

صدای جانوران که با هم فرق دارد یا اینکه

 .صدای سازها که باهم فرق دارد

 

.روش پدید آمدن صداها فرق دارد – **

 

 

:روش به لرزش درآمدن چیزهای گوناگون برای به وجود آمدن صداها با یکدیگر فرق دارد

بعضی صداها از بهم خوردن چیزها درست می شوند. مانند صدای سنج، صدای طبل

بعضی صداها از دمیدن / فوت کردن درست می شوند. مانند صدای شیپور، صدای سوت

.زیر و بَمی آواها / صداها فرق دارد – ***

 

بعضی صداها زیر هستند. مانند صدی ویولن

و بعضی دیگر بَم می باشند. مانند صدای رعد در آسمان

.بلندی صداها فرق دارد – ****

 

.صدای با بلندی زیاد به راحتی شنیده می شود و گاهی هم ناراحت کننده است و به آن صدای بلند گویند

.صدای با بلندی کم به راحتی شنیده نمی شود و به آن صدای کوتاه / آهسته گویند

 

:جستار پیوسته پیشین