بازگشت صدا

(پژواک / اکو)

Echo

بازگشت صدا / پژواک / اکو چیست؟

زمانی که صدا به چیزی برخورد می کند، برگشت پیدا می کند و دوباره شنیده می شود. این برگشت صدا را

.بازگشت صدا / پژواک و نیز اکو می نامند

 

چرا بازگشت صدا پدید می آید؟

 بطوری که دانسته شده، صدا با سرعتی حدود ۳۳۰ کیلومتر در ثانیه، در هوای آزاد، به صورت موج حرکت

می کند. موج های صدا از منبع تولید آن به هر سو پراکنده می شود، درست همانسان که  نور پرتوهای از

.یک لامپ روشنایی، به اطراف پاشیده می شود

هنگامی که امواج صدا به مانعی برخورد می کند، ممکن است به عقب بازگردد، همانطور که روشنایی نیز

پس از برخورد به مانع بازتاب می شود. بنابراین، وقتی که موج های صدا به این شکل بازمی گردد، صدای

:مکرری شنیده می شود. پس

بازگشت صدا تکرار صدایی است که از برخورد به مانعی پدید می آید

 

:آزمایش و تجربه

 

 شخصی در برابر کوهی ایستاده و فریاد بزند. مشاهده می گردد که پس از مدتی کوتاه دوباره آن شخص

:صدای خود را می شنود. پس

بازگشت صدا از برخورد صدا به چیزی و برگشت آن پدید می آید

 

چگونه مانع ها صدا را برمی گردانند؟

 هر مانعی نمی تواند سبب بازگشت صدا شود. بعضی از چیزها بجای اینکه صدا را برگردانند، آن را به خود

گرفته و جذب می کنند. بطوری که صدا دیگر به عقب باز نمی گردد و در نتیجه بازگشتی پدید نمی آید. مانند

،اینکه صدا در اتاق خالی، بلندتر از اتاقی که اثاثیه در آن است، به گوش می رسد. زیرا در اتاق با اثاثیه

.چیزهایی چون فرش، مبل و پرده های اتاق، موج های صدا را به خود می گیرند

 .معمولاً سطح های صاف و هموار مانند دیوار، صخره یا سقفی گنبدی بخوبی صدا را برمی گردانند

 

چرا بازگشت صدا را اکو هم می نامند؟

 بطوری که دانسته شده، امروزه اگر پرسشی در باره طبیعت شود، انتظار می رود که یک پاسخ علمی شنیده

.شود. اما در زمان های قدیم، مردم برای بیان ندانسته های خود افسانه می پرداختند

:افسانه ای که یونانیان برای بازگشت صدا پرداخته بودند، بسیار شنیدنی است. افسانه این است

اکو نام یک پری زیبایی بود. این دخترک قشنگ و دوست داشتنی، تنها یک عیب داشت و آن اینکه خیلی

زیاد حرف می زد برای تنبیه او، الهه ای به نام هرا او را منع کرد که هرگز با کسی صحبت نکند، مگر آنکه

.کسی دیگر با او حرف بزند. در این صورت اکو حق داشت کلماتی را که می شنید، فقط تکرار کند

.روزی، اکو جوان زیبایی را به نام نارسیس  دید و با یک دیدن، عاشقش شد. اما نارسیس به توجهی نمی کرد

از این رو، غم و اندوه اکو پیوسته زیادتر می شد و او را ضعیف می کرد. دخترک بیچاره آنقدر ضعیف و لاغر

.شد تا اینکه به جز صدا، چیز دیگری برایش باقی نماند

بر اساس این افسانه یونانیان بر این باور بودند که وقتی در جایی صحبت می شود و صدا تکرار می شود، این

.صدای اکو است که به گوش می رسد

البته این افسانه غم انگیز سبب واقعی بازگشت صدا را بیان نمی کند، اما واژه اکو در بیشتر زبان ها از جمله

.انگلیسی به معنای اکو است. از این رو، بازگشت صدا را اکو هم می نامند

 

:جستار پیوسته پیشین