سوختن کامل

Complete Combustion

سوختن کامل چیست؟

 برای آنکه سوختن کامل صورت گیرد، ماده سوختی باید از هوای بسنده / کافی برخوردار باشد، هوایی که

.بتواند عمل اکسیداسیون / اکسایش را در حرارت زیاد، خوب و کامل انجام دهد

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین