ریسندگی

Spinning

از چه نوع الیافی در ریسندگی برای تولید انواع نخ استفاده می شود؟

:در تهيه نخ از الياف مختلفی استفاده می كنند كه بعضی از آنها عبارتند از

الياف گياهی، الياف حيوانی، الياف مصنوعی

 

الياف چه گياهانی در صنعت ریسندگی كاربرد دارند؟

،مهم ترين گياهانی كه الياف آنها در صنعت ریسندگی مورد استفاده قرار می گيرند

عبارتند از: كنف، كتان، پنبه

 

چه نوع الياف حيوانی در صنعت ریسندگی كاربرد دارند؟

مهمترين الياف حيوانی كه در صنعت ریسندگی كاربرد دارند عبارتند از: پشم و

.ابريشم

 

چرا در ریسندگی از الياف گوناگون استفاده می شود؟

هر كدام از انواع الياف (گياهی، حيوانی، مصنوعی) بعد از ريسيدن و تبديل آنها به

.نخ بافندگی و در پارچه بافی، در بافت پارچه های خاصی بكار می روند

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین