شیشه ی ایمن

Safety Glass

شیشه ی ایمن چگونه است؟

.شیشه ایمن شیشه ای از جنس مخصوصی است که وقتی می شکند، خُرده های آن به اطراف پخش نمی شود

مانند شیشه های اتومبیل

 

:جستار پیوسته پیشین