تغییر مقدار حرارت ماده ها

(دگرگونی دمای چیزها)

Change of Temperature in Matters

دگرگونی دمای چیزها / تغییر مقدار حرارت ماده ها چیست؟

.کاهش یا افزایش دما در چیزها / ماده ها را دگرگونی دمای چیزها / تغییر مقدار حرارت ماده ها می گویند

… مانند دگرگونی دمای هوا، دگرگونی دمای آب و

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین

:جستار پیوسته