مقدار حرارت ماده ها

(دمای چیزها)

Temperature of Matters

مقدار حرارت ماده ها یا دمای چیزها چیست؟

 اندازه گرمی یا سردی هر ماده یا چیزی را مقدار حرارت / دمای آن می نامند. اما باید دانست که همه ماده ها

به یک اندازه گرم یا سرد نیستند. مانند اینکه یک کتری آب جوش از یک ظرف آب یخ گرمتر است و یا سطح

:کره زمین از سطح خورشید سردتر است. پس

ماده / چیزی که گرمتر است، دمایش زیادتر و

ماده / چیزی که سردتر است، دمایش کمتر است

 

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته پسین

: جستار پیوسته