خاصیت های فیزیکی ماده ها

(ویژگی های نمایان چیزها)

Physical Properties of Matters

 چه ویژگی های نمایانی باید همه ی ماده ها یا موجودها  / چیزها داشته باشند؟

در نمای بالا چهارده قلم چیز مختلف دیده می شود. چون هر یک  ویژگی های گوناگونی دارد، شناختن آنها

از یکدیگر دشوار نیست. مانند اینکه دانه ی قند: سخت، سفید و شیرین است و بو هم ندارد. زود نمی گدازد

در آب به آسانی حل  می شود. در حالی که هیچیک از چیزهایی که در نما دیده می شوند، همه این ویژگی ها

.را با هم ندارند

:اگر چه هر یک از این چیزها، ویژگی های جداگانه ای دارند، اما همه دارای دو ویژگی یکسان هستند

.همه ماده ها یا موجودها / چیزها، حجم دارند و جا / فضایی را می گیرند – *

.همه ماده ها یا موجودها / چیزها، جرم دارند و دارای  وزن / سنگینی می باشند – **

بعضی موجودها / چیزهای دیگری مانند هوا هم وجود دارند که گرچه دیده نمی شوند، اما هم جا / فضا

ومی گیرند و هم دارای سنگینی / وزن هستند

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

یک ظرف با مقداری آب – *

یک لیوان – **

 

:روش آزمایش

 نخست لیوان را واژگون کرده و در ظرف آب قرار داده شود. مشاهده می گردد که آب داخل ظرف تا مقداری

.زیر لیوان درون ظرف بالا می آید و از آن بالاتر نمی رود

 سپس لیوان کمی کج کرده شود. مشاهده می گردد که حباب هایی از آن زیر لیوان بیرون می آیند که در واقع

مقداری از هوای بالای آب و زیر لیوان بوده که به شکل حباب خارج می شوند و

:آب در زیر لیوان به اندازه جایی که آنها گرفته بودند، بالا می رود. پس

ماده ها یا موجود ها / چیزهایی مانند هوا هم جا / فضا می گیرند

 

:آزمایش و تجربه دیگر

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

یک توپ خالی از باد (هوا) – *

یک ترازو – **

 

:روش آزمایش

.نخست توپ خالی از باد / هوا را با ترازو وزن کرده و سنگینی آن اندازه گیری شود

سپس توپ را پر از باد / هوا کرده و با ترازو دو باره وزن شود. مشاهده می گردد که سنگینی توپ در بار

:دوم وزدن کردن بیشتر شده است، زیرا باد / هوایی که داخل آن رفته نیز دارای سنگینی می باشد. پس

ماده ها یا موجودها / چیزهایی مانند هوا هم دارای سنگینی / وزن هستند

 

چه ویژگی های نمایانی می توانند ماده ها / موجودها داشته باشند؟

 

ماده ها یا موجودها / چیزها – که هستی / مایه های آشکار آفرینش هستند –  می توانند دارای دو دسته از

.ویژگی ها باشند

:دسته اول

:ویژگی هایی که نمایان است. مانند

.بُعدهای ماده ها یا اندازه ی موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد – *

.حالت ماده ها یا پدیداری موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد – **

.رنگ ماده ها یا رنگ موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد – ***

.شکل ماده ها یا نمای موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد – ****

:دسته دوم

:وِیژگی هایی که نمایان نیستند و درونی می باشند. مانند

.مقدار حرارت ماده ها یا دمای موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد – *

.وزن ماده ها یا سنگینی موجودها  / چیزها با یکدیگر فرق دارد – **

.حجم ماده یا گنجایش چیزها – فضا یا جایی را می گیرند – با یکدیگر فرق دارد – ***

.جنس ماده ها یا مایه ساختاری موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد- ****

.طعم ماده ها یا مزه ی موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد – *****

.بوی ماده ها یا بوی موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد – ******

.فشار ماده ها یا فشار چیزها – *******

 

:جستار پیوسته پیشین

 

:جستار پیوسته پسین