رابطه ی رنگ و دما

Relationship between Colour and Temperature

چطور چیزهای با رنگ تیره بیشتر از چیزهای با رنگ روشن در آفتاب گرم می شوند؟

 

،چیزهایی که رنگ سیاه یا تیره دارند، در اثر نور خورشید، بیشتر از چیزهایی که رنگ سفید یا روشن دارند

گرم می شوند. زیرا چیزهای سفید روشنایی / نور خورشید را که دارای کارمایه گرمایی نیز می باشد، بازتاب

.می کنند، اما چیزهای سیاه روشنایی / نور خورشید را جذب و بخود می گیر ند و گرمتر می شوند

 

:آزمایش و تجربه

 

:چیزهای مورد نیاز آزمایش

 

یک ورق سیاه – *

یک ورق سفید – **

دو عدد دماسنج الکلی – ***

 

:روش آزمایش

 

 .نخست دو ورق کاغذ را در آفتاب گذاشته و هر یک از دماسنج ها هم زیر یکی از آنها قرار داده شود

سپس هر پنج دقیقه یک بار درجه دماسنج ها خوانده شود. مشاهده می گردد که پس از مدتی، دماسنجی که

:زیر کاغذ سیاه بوده، درجه بالاتری را از دماسنجی که زیر کاغذ سفید بوده، نشان می دهد. پس

چیزهایی که رنگ تیره دارند، در اثر نور خورشید، بیشتر از چیزهایی که رنگ روشن دارند، گرم می شوند

:جستار پیوسته پیشین

:جستار پیوسته